X
Menu

01-28 d. Savivaldybės tarybos posėdis, TS-LKD frakcija

trimakaite-grazina-img_0990Buvo klausimų ir priekaištų dėl kai kurių detaliųjų planų. Apie visus tuos planus bendrai Kęstutis  Traškevičius klausė : ar nėra tokios praktikos, kad patariama , kaip ieškoti planavimo dokumento rengėjo,  į kurią įmonę (biurą) kreiptis, kad darbas būtų greičiau ar geriau padarytas? Jam atsakyta, kad pateikiamas sąrašas ir tesirenka.

Marijampolės Kosmonautų gatvės suformavimo detaliojo plano reikalai Taryboje svarstomi trečią kartą. Nors buvo pažadėtas įvažiavimas iš Vokiečių arba Vilkaviškio gatvės, paliktas senasis – iš Kosmonautų, bet ir vėl žadant ,kad bus tikslinama ir gerinama specialiajame plane. Ne visi tuo patikėjo –opozicija – ir už detalųjį planą nebalsavo. Kalbėjo Valdas. Kęstutis Traškevičius klausė, kodėl renkamasi statyti naujus namus socialiniam būstui, o ne perkami seni – tai būtų trigubai pigiau. Atsakyta, kad senus reikia remontuoti, reikės renovuoti, ir pigumas prapuola.

Dėl detaliojo plano mažaaukščių namų statyboms Puskepurių kaime Petras Pavilonis klausė, ar racionalu labai toli nuo miesto atsirasiančiai gyvenvietei skirti lėšas prie komunikacijų prijungti, ir ar nebus teršiama Šešupė. Atsakyta, kad nebus skubama Savivaldybės lėšomis jiems komunikacijas įvedinėti , ir jie tai žino : kurie nenorės laukti, patys turės įsivedinėti. O bendrajame plane tos statybos numatytos, ir norinčių statytis stabdyti neišeina.

Petras Pavilonis  klausė ir dėl sklypų statyboms  Triobiškių kaime : jie yra netoli rekonstruojamo geležinkelio ir net įeina į jo apsaugos zoną. Ar žmonės apie tai neinformuoti, o gal jau yra praėjusios baimės dėl  geležinkelio kaimynystės arba jos ir buvo dirbtinės? Į antrą klausimo dalį neatsakyta , o į pirmąją – sklypai į geležinkelio apsaugos zoną šiek tiek įeina, bet statinių ten nebus.

Dėl Administracijos direktoriaus rezervo fondo : Kostui Jankauskui jis atrodė per didelis, jis siūlė ne vieną, o 0,3 procento patvirtintų Savivaldybės biudžeto asignavimų sumos. Jam atsakyta, kad paties didžiausio galimo – 1 milijono – nebus skiriama; numatoma skirti 60 000 Lt.

Apie strateginį veiklos planą kalbėjo Kęstutis Traškevičius. Jis pripažino, kad didelis darbas padarytas, bet ir trūkumai pernelyg dideli. Mažai išvardinta silpnybių – tai savikritikos ir blaivaus žiūrėjimo stoka. Be reikalo pasigirta, kad švietimo tinklo pertvarka skatina ugdymo kokybės gerėjimą. Atvirkščiai – ugdymo kokybę menkina. Vaikams nesudaryta galimybė turėti švietimo įstaigą arti namų. Vaikai vežiojami į mokyklą, be reikalo pavargsta. Ir dižioji Savivaldybės bėda yra skolų didėjimas. Keistas gyventojų skaičiaus nesutapimas su Statistikos departamento duomenimis : ten 60 000, pateiktame strateginiame plane – 65 000. Gal norima pateisinti ne mažėjantį, bet didėjantį savivaldybėje etatų skaičių, kuris , gyventojų skaičiui mažėjant , galėtų irgi kisti ta pačia kryptimi. Į visus priekaištus atsakyta, jog biudžetas sudarytas su 62 000 gyventojų, tad per vidurį – gal toks kompromisas.

Kostas Jankauskas irgi pagyrė planą, kad neblogas. Papriekaištavo dėl gyventojų skaičiaus. Pasakė priekaištus ir dėl nematomų pastangų pritraukti daugiau tiesioginių užsienio investicijų : jų dabar tenka tik 600 lt vienam gyventojui. Plane turėjo būti tuo susirūpinta ir analizuojama, kuo esame nepatrauklūs, kaip galėtume paterauklesni darytis. Plane prie silpnybių nepaminėtas ir žemas verslumo lygis, neieškoma to priežasčių nė  galimybių verslumo lygiui  didinti. Ir miesto aplinka : gatvės mažai prižiūrimoas, šaligatviai neprižiūrimi. Meras atsakė dėl investicijų, kad jos į didesnius miestus greičiau nukeliauja , ir mums nėra ko tikėtis greito pagerėjimo.

Dėl ilgalaikio materialiojo turto nurašymo Frakcija daro priekaištus jau kelintą kartą . Pagal europinius oprojektus tvarkant gatves , pastatus , atlieka daug ne visai blogų ir tinkamų panaudoti medžiagų. Jos turėtų būti pajamuojamos likutine verte ir pagal galimybę  panaudojamos. To nedaroma , panaudojamos bet kaip nepajamuotos. Šįkart buvo nurašinėjamas turtas iš Bažnyčios gatvės, iš Bendoriaus gatvės. Metaliniai stulpai – galėjo bent kaip metalo laužas būti užpajamuoti. Apie tai kalbėjo Kostas Jankauskas. Atsakymas – nebuvo užpajamuoti, bet dalis turto vienur ar kitur buvo naudojama. Kęstutis Traškevičius atkreipė dėmesį, kad yra įpareigojimas turtą likviduoti, o tvirtinama , kad jis panaudotas- kažkoks neatitikimas.

Pokalbis užsibaigė niekuo. Nė ateityje nežadėta pajamuoti, nepaaiškinant , kodėl.

Dėl socialinio būsto skyrimo be eilės, dėl bendrabučio suteikimo Kęstutis Traškevičius klausė : Ar nėra aukščiau eilėje esančiųjų taip pat labai blogos gyvenimo sąlygos? Atsakyta, kad šitų žmonių , kuriems skiriama , yra labai blogos; apie pirmesnius eilėje nieko nesakyta.

Dėl pritarimo kaimo bendruomenių rengiamiems  projektams nesiginčyta, tik Kostas Jankauskas paprašė nors trumpai juos apibūdinti, kas ir buvo padaryta. Valdas Pileckas priminė, kad buvo sporto aikštynų ir stadionų atnaujinimo programa; kad Mokolų pagrindinė mokykla nesulaukusi, kada programa bus pradedama vykdyti, patys parašė projektą. Gerai, kad parašė, gerai , kad aikštyną atsinaujins, bet ir Savivaldybei savo programas reikia vykdyti.

Administracinės komisijos papildymas galinčiais posėdžius lankyti nariais taip pat sulaukė priekaištų : Kęstutis Traškevičius sakė, kad reikia nelankančius pakeisti lankančiais, o  nebūtinai narių skaičių didinti. Valdas Pileckas stebėjosi , kodėl komisiją Savivaldybės UAB 2012 metų ūkinei finansinei veiklai išanalizuoti neleista padidinti ( papildomai buvo siūlomi Kostas Jankauskas ir Venslauskas ) , o štai šioje komisijoje – narių skaičius didinamas lengvai vietoj keitus galinčiais lankyti nedrausminguosius.

Ar švietimo įstaigų vadovams taip pat nustatysime maksimalius koeficientus ir priedus? – klausė Valdas Pileckas reaguodamas į tokį uždarbio padidinimą Soc. pagalbos centro direktorei.

Kęstutis Traškevičius prieštaravo administracijos struktūros keitimui ne ta linkme, kokia reikėtų. Sumažėjo gyventojų, turėtų ir valdymo išlaidos mažėti. Tik Vilnius ir Klaipėda Lietuvoje turi departamentus, Kaunas ir kiti didieji miestai be jų apsieina. Jis siūlė paruošti struktūros projektą be departamentų. Jis dar klausė, ką veiks architektūros ir urbanistikos skyrius, kurio net pavadinimas sutampa su viso departamento pavadinimu, ir kam reikia naujo projektų ir žemėtvarkos skyriaus. Atsakyta , kad departamentų direktorių buvimas pasiteisina – administracija dirba gerai. Nėra brangu – direktoriams tenka tik trys procentai mokos fondo. Departamento ir jo skyriaus pavadinimų sutapimas niekam nekenkiąs. Naujasis skyrius turės darbą : yra techniniai ir investiciniai projektai , ir jis užsiims pastaraisiais, investiciniais.

Kostas Jankauskas peikė struktūros projektą , kad pavaduotojams pareigos nepaskirtos; taip pat priminė, jog Teisėjų kolegija 12-12-27 nusprendusi , kad vaiko teisės pavaldžios Socialiniam departamentui. Mes negalime struktūros tvirtinti su ne ten priskirtomis vaikų teisėmis.

Gražina Ligija Trimakaitė, savivaldybės tarybos narė, TS-LKD frakcijos seniūno pavaduotoja