X
Menu

a-j-bajerkevicius-1Gi­mė 1947 m. ba­lan­džio 26 d. Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ty­je, Bal­bie­riš­kio ap­y­lin­kė­je, Pa­prū­džių kai­me. Šei­mo­je au­go dar trys se­se­rys ir bro­lis.

1965 m. bai­gė Prie­nų vi­du­ri­nę mo­kyk­lą ir įsto­jo į Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­to che­mi­nės te­chno­lo­gi­jos fa­kul­te­tą.1968 m. bu­vo pa­si­ųs­tas mo­ky­tis į Ba­ku, naf­tos ir che­mi­jos ins­ti­tu­tą, ku­rį bai­gė 1970 m.

Nuo 1970 m. dir­bo Vil­niaus ga­my­bi­nės du­jo­fi­ka­ci­jos val­dy­bos Tra­kų du­jų ūkio eksp­lo­a­ta­vi­mo kon­to­ros in­ži­nie­riu­mi, vėliau  – vy­riau­siuo­ju in­ži­nie­riu­mi.

1985 m. pra­dė­jo dirb­ti Ma­ri­jam­po­lės ga­my­bi­nės du­jo­fi­ka­ci­jos val­dy­bos vy­riau­siuo­ju in­ži­nie­riu­mi, o 1989 m. ko­lek­ty­vo iš­rink­tas tos val­dy­bos vir­ši­nin­ku.

1988 m. iš­rink­tas į Lie­tu­vos per­si­tvar­ky­mo są­jū­džio Ma­ri­jam­po­lės ta­ry­bą, nuo 1989 m. – šios ta­ry­bos pir­mi­nin­kas.

1993 m. ko­vo 25 d. Iš­rink­tas Ma­ri­jam­po­lės mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu. Tų pa­čių me­tų balandžio  03 d. įsto­jo į Tė­vy­nės Są­jun­gą (Lie­tu­vos kon­ser­va­to­rius).

Nuo 1995m. – Ma­ri­jam­po­lės mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pir­mi­nin­kas.

Svar­bią vie­tą Al­gir­do Jur­gio Ba­jar­ke­vi­čiaus gy­ve­ni­me už­ė­mė do­mė­ji­ma­sis šach­ma­tais. Jau jau­nys­tės me­tais žai­dė pats, da­ly­va­vo įvai­rio­se šach­ma­tų var­žy­bo­se, o vė­liau dir­bo ir šach­ma­tų tre­ne­riu.

Nepriklausomybės pradžioje ta­po Lie­tu­vos šach­ma­tų fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tu, rū­pi­no­si, kad Ma­ri­jam­po­lė­je vyk­tų ak­ty­vus šach­ma­tų gy­ve­ni­mas.

1991 m. vykstant IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynėm,  A. J. Ba­jar­ke­vi­čius bu­vo šių žai­dy­nių or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to na­rys, PLSŽ šach­ma­tų var­žy­bų, ku­rios vy­ko Ma­ri­jam­po­lė­je,  vie­nas or­ga­ni­za­to­rių.

1996 m. žie­mą stai­ga nu­trū­ko Al­gir­do gy­vy­bės gi­ja. Pa­lai­do­tas Bal­bie­riš­kio ka­pi­nai­tė­se.