X
Menu

„Naikinamasis Stalino karas“ – slapti ikikariniai Europos puolimo žemėlapiai

Joachim Hoffmann. Naikinamasis Stalino karas 1941–1945 m. Iš vokiečių kalbos vertė Alma Imbrasienė. – Vilnius: Briedis, 2013 – 416 p.

„>

2013 metų sausis. Rusijoje švenčiamas pergalės Stalingrado mūšyje 70-metis. Stalino šmėkla vėl grįžta. Volgogradas – „didžiojo vadybininko, laimėjusio Antrąjį pasaulinį karą“, makabriška valia, nors trumpam, bet vėl tampa Stalingradu. Vėl aukštinamas ir išpučiamas generalisimo Stalino – Europos „gelbėtojo“ nuo rudojo fašistinio maro – vaidmuo, jo portretai, kaip ir prieš daugybę metų – šios šalies miesto gatvėse.

Bet yla vis tiek išlenda iš maišo. Iš įslaptintų archyvų gelmių iškyla naujų dokumentų, parodančių tikrąjį Stalino vaidmenį prasidedant Antrajam pasauliniam karui. Atsiranda naujų „didįjį vadą“ demaskuojančių knygų.

Galbūt todėl dabar itin reikšminga tampa ką tik pasirodžiusi „Briedžio“ leidyklos išleista J. Hoffmanno knyga „Naikinamasis Stalino karas“, kurioje autorius labai įtikinamai bei įtaigiai parodo, kad ir Hitleris, ir Stalinas, vadovaudamiesi savų ir svetimų šalių tautoms pražūtingomis ideologijomis, siekė užvaldyti pasaulį. Vos atėjęs į valdžią, Stalinas nenumaldomai toliau vykdė V. Lenino suformuluotos „pasaulinės revoliucijos“ – komunizmo karinės ekspansijos – planus.

1940 metais Stalino rengimasis karui su Vokietija įžengė į galutinę fazę ir įgijo konkrečių planų pavidalą. Tai patvirtina šioje knygoje pirmą kartą publikuojami Raudonosios armijos generalinio štabo 1940–1941 metų žemėlapiai, direktyvos ir kiti dokumentai.

Vokietijos bundesvero karo istorijos tyrimų centro direktoriaus J. Hoffmanno veikalas ,,Stalino naikinamasis karas“, be abejonės, yra viena svarbiausių knygų, padėjusių sugriauti Sovietų Sąjungos ir Vakarų šalių istorikams įprastą Stalino „istorikų“ paskleistą Antrojo pasaulinio karo pradžios įvykių sampratą. Šioje fundamentalioje, kardinaliai keičiančioje požiūrį į Stalino ir Sovietų Sąjungos vaidmenį sukeliant Antrąjį pasaulinį karą knygoje autorius savo teiginius pagrindė ir įrodė patikimais dokumentais.

„Naikinamasis Stalino karas“ sovietinės pakraipos kritikų buvo pavadintas „revizionistine“ knyga, įvairiausiais būdais mėginta paneigti joje pateikiamus negailestingus faktus. Tačiau iki šiol niekam nepavyko to padaryti, atvirkščiai, šiuos faktus vis dažniau patvirtina nauji archyviniai dokumentai.

J. Hoffmannas atskleidžia Stalino – „piktojo genijaus“ – rengiamo karo su Vokietija planus, Raudonosios armijos nusikaltimus žmoniškumui.

Ypač daug vietos knygoje skiriama vokiečių naikinimui, išvarymui iš jų gyvenamųjų vietų, kitiems Raudonosios armijos karo nusikaltimams Rytų Prūsijoje. Autorius mini ir kitų šalių vyriausybių (Čekijos, Lenkijos) vykdytus etninius valymus, kurių aukomis tapo etniniai vokiečiai.

Knygos „Naikinamasis Stalino karas“ autorius lieka objektyvus ir kalbėdamas apie nacistų padarytus nusikaltimus, holokaustą. Taigi tikrai pelnytai 1991 metais jam buvo įteikta V. Eckhardto (V.Ekhardt) garbės premija, kuri skiriama už reikšmingiausius tyrinėjimus istorijos srityje.

Joachimas Hoffmannas gimė 1930 metais Karaliaučiuje, Rytų Prūsijoje. Mirė 2002 metais Freiburge.

Knygos tekstą papildo 369 fotonuotraukos, 29 dokumentų kopijos, 18 žemėlapių.

Bernardinai.lt