X
Menu

Paskutinio 2009 metų tarybos posėdžio aktualijos

Marijampolės savivaldybė

Marijampolės savivaldybės tarybos posėdis vyko 2009-12-30. Jis buvo trumpas. Nedaug klausimų. Nors meras ir tikėjosi, kad nė vienu klausimu pastabų bei prieštaravimų nebus, taip neįvyko. Teko pastebėti, kad savivaldybės administracija, 2009-11-16 gavusi raštą iš APVA dėl Javonio upelio išvalymo projekto, nesugebėjo laiku parengti tarybos sprendimo projekto ir vėluoja atsakyti (turėjo atsakyti iki 2009-12-15), Tarybos posėdis vyko 2009-11-23 ir buvo galima spėti. Tikėkimės, kad dėl tokio aplaidumo Savivaldybė nepraras Europos fondų pinigų.

Vėl teko prieštarauti dėl Mokolų ir Narto seniūnijų gyventojų apklausos. Net ir antrąkart teikiami pataisyti dokumentai nebuvo geri. Praėjusį kartą nebuvo nurodyta, kas apklausą inicijuoja. Šį kartą iniciatoriai išvardinti ir pasirašę, bet neparašyta, ką ir dėl kokių motyvų jie inicijuoja.

Matyt, aiškiaregiškų galių turintys savivaldybės administracijos darbuotojai, rengusieji aiškinamąjį raštą šiam sprendimo projektui, patys suprato kažkokiu ypatingu būdu iniciatorių motyvus ir juos paminėjo savo rašte. Šį kartą tik pasakėme pastabą ir griežtai dėl tų slaptų galių naudojimo neprotestavome. Anąsyk pasigedome, kokios bus reikalingos biudžeto išlaidos vykdant sprendimą. Šįsyk parašyta, kad lėšų nereikės ir išlaidų nebus. Teko tuo nepatikėti. Vien tik apklausos lapų spausdinimas, taip pat gyventojų apie apklausą informavimas negali be išlaidų įvykti. Jeigu bus tik minimaliai informuojama – vienas skelbimas laikraščiuose, per radiją ir per TV – daug gyventojų apie apklausą nesužinos. Turi ateiti 25 procentai tų seniūnijų balsuoti teisę turinčių gyventojų, ir tai yra nemažas skaičius.

Apklausos skelbimo motyvas – sunki ekonominė padėtis – pernelyg bendras. Trūko argumentų, kokią reikšmę jis turės gyventojams. Pasigedome skaičiavimų , kiek bus naudos, seniūnijas sujungus. Jeigu tik vienas seniūno etatas susitaupys – mažai naudos. Paaiškinta, kad susitaupys ir patalpos – vienos vietoje dviejų. Kiek kainuos naujų patalpų išlaikymas? Juk darbuotojų nesumažėja, naujosios patalpos bus erdvesnės. O koks senųjų patalpų likimas? Aiškinamajame rašte viskas turėjo būti parašyta: kiek išlaidų (ne nieko!) ir kiek susitaupys( ar verta?). Net ir esant sunkiai padėčiai gyventojai neužmirštini.

Nejaugi tik apie sunkią padėtį galvojama? O kodėl negalvojama, kokią įtaką turės žmonėms tie siūlomi pakeitimai? Gal reikėjo parašyti, kad neabejojama, jog seniūnijų žmonėms nuo šio sujungimo nieko gero nebus, o vienos iš jungiamų seniūnijų gyventojams seniūniją pasiekti reikės sugaišti kelis kartus daugiau laiko ir laukti didesnėse eilėse.

Todėl miesto gyventojai turi žinoti, kad iniciatoriai, norintys sujungti Narto ir Mokolų seniūnijas, yra vicemeras G.Stankevičius, socialdemokratai meras V.Brazys, V.Pielikis, R.Vitkus ir L.Smelstorienė, Darbo partijos atstovai V.Giraitytė ir M.Ražinskas.

Kad būtų aiškiau ir matytųsi, ką reikš tas sujungimas Mokolų seniūnijos gyventojams , Linas Bieliauskas siūlė pačiame apklausai pateiktame klausime įrašyti, kur bus seniūnijos buveinė po susijungimo – kad Lietuvninkų gatvėje. Teisės departamento direktorė paaiškino, jog teisiškai negalima taip klausimo pateikti, bet kad žmonės atkreiptų dėmesį, skelbimuose apie apklausą tą ir galima, ir reikia rašyti.

Prieštaravome Vidgirių kaime gatvę pavadinti Vinco Žilionio vardu. Šis tas pasiekta: bent tiek, kad tą pavadinimo suteikimą atidėjo. Argumentavo, jog rašytojas tame kaime gimęs ir augęs. Bet rašytojas negarsus, matyt, nedidelė jo kūrybos literatūrinė vertė. O dar blogiau – kokias pažiūras savo raštais skleidęs? Dvi knygos būtų gal ir pusė bėdos: apie kaizerinę okupaciją, apie kaimo mokytojus, kritikuojama buržuazinė santvarka. Trečioji galinti būti ir visa bėda, nes pavadinimas „Atsisakom nuo senojo svieto” kelia daug įtarimų. Šalia rašymo jo kiti darbai: dirbęs švietimo komisaru 1940-1941-ais metais, 1947-ais -1949-ais m. – Švietimo ministerijoje. Po to – Kaune mokytoju, ir miręs 1965-ais metais. O internete galima rasti informacijos, kad jo brolis buvo KGB agentas – smogikas „Bijūnas“, o apie jį prastų atsiliepimų – kad jis, dirbdamas LTSR švietimo ministerijoje, greičiausiai buvo aršus sovietinis valdininkas, o ne koks nors slaptas rezistentas, linkęs padėti ir patriotinių pažiūrų žmonėms. Klerikalams tarybinėje mokykloje vietos nėra ir nebus, – taip tada atsakęs prašančiam padėti gauti darbą savo geram pažįstamam, buvusiam Marijampolės Marijonų gimnazijos mokytojui Bazilevičiui.

Tiek šykščių nedžiuginančių žinių, ir teko spręsti: kolaborantas jis ar ne, kokio lygio kolaborantas. Per posėdį to ir klausėme, kaip tą dalyką vertina klausimo pristatytojai. Gal jie skaitę aną knygą „Atsisakom nuo senojo svieto“ ir gali pasakyti, kas Vincui Žilioniui yra tas atsisakytinas „senasis svietas“: ar tik kažkada buvusi santvarka, kurią dabar grąžiname, ar iš viso Lietuvos nepriklausomybė? Gal kaip V. Mickevičiui –Kapsukui , kuris vietoje Lietuvos Litbelo geidė, kurio vardo neseniai džiūgavome atsisakę ir net to atsisakymo nuopelnus nuo vienas kito savinomės?

Atsakymų į tuos klausimus, žinoma, nebuvo, o mestas įprastas tokiais atvejais argumentas: Ten gyvenantys žmonės nori. Gerai, kad šįsyk paklausėme: Kiek norinčių? Kiek pasiūliusių? Buvo pradėta aiškinti, kad siūlė bendruomenė ir tai yra 10 žmonių. Mažokai, kad visam kaimui norėjimą būtų galima primesti, ypač kai paaiškėjo, jog tame kaime bendruomenės nė nėra. Tad kito kaimo bendruomenės apie 10 žmonių pasiūlė, ir jau pavadinama? Ir norima?

Klausimas atidėtas vienam mėnesiui. Meras sakė: atidėjimą siūlo, kad prieš šventes nereiktų pyktis. Tad nepatikėjęs argumentais, o tik dėl aplinkybių atidėjo – kad būtų linksmesnės šventės. Ir vis dėlto yra šiek tiek vilties, kad bus padoriai reikalas išspręstas, nes Tvarkos ir teisingumo frakcijos narys Vytautas Narušis, kuris šiuo metu yra tą kaimą apimančios bendrovės pirmininkas, pasiūlė priimtiną sprendimą : Nereikia tai gatvei naujo pavadinimo, nes ji yra jau esančios ir vardą turinčios gatvės tęsinys, ir tegul vadinasi tos gatvės vardu. Tad bus matyti, ar bus pasinaudota šiuo pasiūlymu, ar, deja, per sovietinių veikėjų vardų teikimą bus vykdoma resovietizacija.

2009 m. gruodžio 30 d. Marijampolės savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę rasite čia.

Kęstutis Traškevičius

Gražina Trimakaitė