X
Menu

Pastabos iš Marijampolės savivaldybės tarybos posėdžio. Pirmasis posėdis 2014 metais – sausio 27-a diena

Posėdis prasidėjo strateginio veiklos plano svarstymu ir tvirtinimu – trejiems metams, derinant, papildant  ir artimesniam laikotarpiui konkretizuojant jau  esantį strateginį septynerių metų planą. TS-LKD frakcijos klausimų buvo, valdančiųjų atsakymų – mažiau. Kostas Jankauskas (TS-LKD frakcija) pasidžiaugė kabutėse, kad visi rodikliai skaičiuojant vienam gyventojui gerėja, nutylint, kad gyventojų skaičius mažėja. Valdas Pileckas (TS-LKD frakcijos seniūnas) panašia tema, taip pat „pasidžiaugė“, kad mažėja gyventojų, mažėja vaikų, bet daugėja Savivaldybės administracijos darbuotojų – štai ir šiame posėdyje žadama šešiais padidinti tą skaičių. Valdas Pileckas dar klausė, kaip bus gerinamos sąlygos smulkiam ir vidutiniam verslui, nes atsiliekama pagal jo gausos rodiklius nuo visos Lietuvos; negana to – tas atotrūkis didėja. Valdas Pileckas įtarė, kad turimos didelės skolos ir mokamos gausios palūkanos turi įtakos, kad smulkiajam verslui remti lieka mažai pinigų.  Atsakymas buvo lyg ir nieko neatsakant, žinomą faktą pakartojant, kad yra komisija smulkiam ir vidutiniam verslui remti, kasmet tam lėšų numatoma, komisija svarsto ir atsižvelgia į tinkamas programas. Neatsakyta, kodėl atotrūkis didėja. Finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas pasakė, kad palūkanų mokėjimas verslo rėmimui įtakos nedaro, kad realus postūmis verslui bus pradėsianti veikti LEZ. Šia tema drąsią ir originalią nuomonę pasakė Tarybos narys Artūras Venslauskas (vienas iš „Mantingos“ vadovų), kad minėtas atotrūkis didės ir to nereikia bijoti, nes sąlygos klestėti ne smulkiesiems, bet kitiems yra sudaromos (stambiam verslui?), kuriam paramos nereikia.(Tik kažkodėl vienos po kitų stambios įmonės vis prašosi nuo mokesčių atleidžiamos, kaip ir per šį posėdį to prašė ir gavo „Mantinga Food“. Bet privačių ir viešųjų interesų sumaišymo nebuvo – Artūras Venslauskas nedalyvavo balsavime. O jo bent užuomina pasakyta nuomonė tuo drąsi ir originali, kad ligi šiol politikams „geras tonas“ buvo žodžiais besąlygiškai remti smulkųjį ir vidutinį verslą, darbais – kitaip, bet štai išdrįstama ir žodžiais jo rėmimo reikalingumu suabejoti.) (G.T.).

Kostas Jankauskas domėjosi, kas yra daroma, kad realiam darbe nuo strateginio plano nebūtų nukrypstama. Nuklydimams išvengti jis pasiūlė reikalauti, kad  visos tarnybos savo planus ir ataskaitas papildytų nuorodomis, koks yra jų atitikimas strateginiam planui. Kiekviename aiškinamajame rašte siūlė tą padaryti. Jis manė, kad planas pernelyg optimistinis ir klausė, ar plano atitikimas  biudžetui yra įvertintas. Atsakymas – kur kas daugiau plane numatyta negu galima padaryti. Lėšų nėra tiek, kiek norų, bet nėra nė per daug išpūsta.

Kalbant apie LEZ, kurios sklypai pagal įstatymą turi būti išnuomoti patvirtintam operatoriui ir aiškinantis, ar išnuomotuose sklypuose Savivaldybė galės vykdyti europinius projektus – kurti infrastruktūrą, buvo prisiminta, kad keli sklypai jau seniau buvo išnuomoti A. Jurdonui – UAB „Užvadui“, o nuomos mokestis dveji metai už tuos sklypus nemokamas. Kostas Jankauskas susidomėjo, kodėl taip elgtis yra leidžiama,  ar ten buvo rezervavimas, ar nuoma, ir jeigu nuoma  –  kaip visi atsimename buvus – kodėl skola neišieškoma? Jis pasiūlė šiuo dalyku domėtis Kontrolės komitetui.

Sudarinėjant komisiją Savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių 2013 metų ūkinei finansinei veiklai išanalizuoti ir įvertinti Valdas Pileckas pasidžiaugė (jau ne kabutėse), kad tai, ko prieš metus nebuvo galima išreikalauti, kad toje komisijoje nebūtų vieni valdantieji, šiais metais opozicijos atstovu komisiją papildyti sutikta nesunkiai, ir pats pasisiūlęs Kostas Jankauskas tai komisijai priklausys.

Marijampolės savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus padidinimas nepraėjo be išsiaiškinimų. Kostas Jankauskas priminė, kad strateginiame plane numatyta įrengti naujas stebėjimo kameras ir klausė, ar dabar naujai priimamų žmonių užteks ir būsimoms kameroms stebėti, ar vėl bus nauji žmonės priiminėjami. Atsakyta, kad dabar priimamų užteks. Kostui Jankauskui paklausus, koks yra stebėjimo efektyvumas, atsakyta, jog policija savo neseniai pristatytoje ataskaitoje nurodė, kad jis yra geras. Dėl buvusios Valdo Pilecko užuominos, kad vėl didinamas darbuotojų skaičius, meras nurodė, kad ir mažinimo atvejų yra ir kad darbuotojų sumažėjo Švietimo departamente (Pagaliau pastebėjo, kad jie ten nelabai ką veikia. Per praėjusį posėdį meras jau buvo apie tai užsiminęs, kai buvo siūloma priimti naujų darbuotojų į Socialinį ir sveikatos departamentą. Tada jis pasakė, kad Švietimo departamente yra atliekamų. Matyt, jų jau neliko. ( G.T.) Valdas Pileckas pasitikslino, ar tikrai naujosios darbo vietos bus dabar tą patį dirbantiems neįgaliems žmonėms; gavęs atsakymą, kad tikrai, nesiūlė prieštarauti. Domėdamasis dėl vis žadamo didesnio gyventojų saugumo paklausė, kodėl kelias valandas per parą stebėjimo kameros nestebimos. Atsakyta, jog nuo ketvirtos iki aštuntos val. nestebima, bet kameros vis tiek įrašinėja, o tokios valandos pasirinktos dėl to, kad policijos duomenimis tuo metu būna mažiausias nusikalstamumas.

Dėl šilumos kainų dedamųjų tvirtinimo kelias pastabas ir klausimus turėjo Valdas Pileckas. Jis priminė, kad lapkritį per posėdį buvo daug kalbėta apie formules ir gerai, kad jos buvo netvirtintos; dabar kainų komisija nustatė, kad jas nustatant buvo nesilaikyta reikalavimų. Toks priminimas su pasidžiaugimu, o klausimas buvo apie tai, kad jau greitai bus dveji metai, kai pažadėtas sutarties su UAB „Litesko“ peržiūrėjimas ir ar jis kaip nors juda į priekį. Kainos pas mus aukštos, žiema šalta, ir ar  sugebės žmonės išsimokėti? Atsakyta, kad dėl sutarties peržiūrėjimo yra šis tas daroma. Buvo akcininkų susirinkimas, įvyko turto perdavimas. Šilumos kainoms mažėti ir dėl jų vykti deryboms atsiras galimybė nuo 2015 – ų metų, kai baigsis pirmas „Litesko“ prisiimtas skolų mokėjimo terminas. Valdas Pileckas domėjosi ir kitu susijusiu dalyku,  kaip daugiabučių namų bendrijoms gauti pirminę sutartį dėl šilumos punktų perdavimo „Litesko“, ar neturėjo būti joms perduotos sutarčių kopijos. Atsakyta, jog  sutarčių iš viso nebuvo. Namų gyventojai  davė savo parašais patvirtintą sutikimą Litesko modernizuoti šilumos įrenginius savo namuose; tą darydama Litesko daug investavo,  ir įrenginys  tapo investuotojo nuosavybe, kuri dabar už likutinę vertę parduota  „Marijampolės šilumos tinklams“, perduodant ir visą dokumentaciją; už tą pačią kainą „Šilumos tinklai“  įrenginius dabar  parduoda gyventojams. Valdas Pileckas panorėjo gauti gyventojų sutikimo kopiją, ir kad visi norintys daugiabučiai galėtų tokias kopijas gauti.

Į Marijampolės savivaldybės švietimo tarybą – gal ir nelabai reikšmingą darinį – Valdas visai TS-LKD frakcijai ir kitai opozicinei Tvarkos ir teisingumo frakcijai pritariant siūlė Kęstutį Traškevičių, kad joje vieni valdantieji nebūtų – bet Tarybos narių dauguma pasiūlymui nepritarė.

Pasiūlius tvirtinti Kontrolės komiteto 2014 metų veiklos programą, Kostas Jankauskas priminė, kad šio Komiteto  pagrindinė  funkcija yra turto valdymo priežiūra. Iš pateiktos programos matyti, kad bus remiamasi tik Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos pateikiamomis  išvadomis, kad nenumatoma svarstyti nuomos mokesčio neišieškojimo iš LEZ sklypų nuomininkų atvejo. Komiteto pirmininkas pažadėjo tokį svarstymą į planą įtraukti papildomai. Tuo tarpu meras paaiškino, kad apie tą nuomą kaip ir nėra ką aiškintis, nes mokestis buvo mokamas ir kad jį mokėjo tą žemę ir toliau dirbęs ūkininkas . O kam mokėjo: ar sklypus išsinuomojusiam „Užvadui“, ar Savivaldybei, ir kodėl Finansų departamento direktorė teigė, kad mokesčiai nebuvo mokami – liko neatsakyta.  Petras  Pavilonis (TS-LKD frakcija) pareikalavo vis dėlto įpareigoti Kontrolės komitetą išsiaiškinti, kas ten kam ir ką  mokėjo ir ar buvo ten nuoma ar sklypų rezervavimas. Nepasakyta, kad aiškinamasi nebus, ir posėdis tam kartui užbaigtas su viltimi, kad ateityje bus dažniau žinoma, kas ką nuomojasi ir kam mokesčius moka. Nes ir dabar, LEZ sklypus išnuomojant operatoriui, buvo užuominų , kad jeigu investuotojų nepritrauks ir pelno neturės , nuo mokesčių bus atleidžiama arba juos mokės ten tebedirbantys ūkininkai.

 Gražina Trimakaitė, Marijampolės savivaldybės tarybos TS-LKD frakcijos seniūno pavaduotoja