X
Menu

Politikų komisija – pabėgusiems „Snoro“ sukčiams gelbėti?

Rinkimų metai – ir opozicijos elgesys rinkiminis: susitarti bemaž neįmanoma, Seime ne kalbama, o rėkiama; griaunama, ką galima griauti; abejojama, kuo visai abejoti nevertėtų. Daužomas ir sunkiausias pastarojo meto sprendimas – „Lietuvos banko“ paskelbtas „Snoro“ bankrotas, žengtas pritariant Prezidentei ir Vyriausybei ir turintis vieną tikslą – gelbėti Lietuvos žmonių pinigus ir turtą, kurio dar likę.


Sukčių ir bičiulių munduro skalbimas
 „Ar iš tik­rų­jų rei­kė­jo nu­šau­ti šu­nį vien to­dėl, kad ja­me už­si­vei­sė blu­sos? Man atro­do, (…) jį rei­kia dezinfekuoti“, – lengvi žodžiai lengvai liejasi iš Seimo opozicijos lyderio V.Mazuronio lūpų. Siūloma kurti politikų komisiją, kuri jau žmonėms atskleistų visą „tiesą“. Tik nepasakoma vieno dalyko: nė viena Seimo komisija dar nėra nieko ištyrusi, kad pateiktomis išvadomis nebūtų abejojama ir visuomenėje taptų ramiau. Nieko keista: politikai gina savo dažnai priešingas nuomones, o Seime tikrai nėra tiek specialistų, kurie galėtų tirti specifinius bankų veiklos dalykus.

Todėl arčiau tiesos yra teigiantys, kad ši komisija – tiesiog opozicijos viešųjų ryšių veiksmas: o gal kas nors vis dėlto patikės, kad prisidirbo ne banko savininkai, o tie, kurie neatsakingus ir turbūt nusikalstamus darbus sustabdė. Mylinčių valdžią nedaug, taigi kelias nepralošiamas. Bet kas paneigs, kad komisijos siekiama kaip gelbėjimosi rato sužlugdyto banko akcininkams R.Baranauskui ir V.Antonovui, minantiems slenksčius Anglijos teismų, svarstančių jų išdavimo Lietuvai bylas? Nepykit, socialdemokratai: bankrutavusio banko savininkai baliavojo ne V.Landsbergio, o A.Brazausko asmeninėse šventėse, o bankui vadovavo ne konservatorių, o socialdemokratų ministrai. Veikiausiai planuojama ir dar toliau (nors garsiai to nekalbama), kad visi niekuo dėti mokesčių mokėtojai padengtų galimai dėl nusikalstamos veiklos padarytus nuostolius. Apie „Snoro“ kreditorių, kurie šiandien kalba opozicijos lūpomis, planus kviečiu paskaityti ekonomistės A.Maldeikienės komentarą, žr. http://www.pinigukarta.lt/blog/kolumnistai/ko-norime-atsakomybes-ar-aukliu-snoro-pamokos, jos įžvalgų pasiklausyti http://www.youtube.com/watch?v=VljEroQtozI&feature=youtu.be.

Argumentai, kad per aktyvus politikų kišimasis viską tik supainiotų, yra svarūs. „Ne­si­no­rė­tų, kad šie pro­ce­sai bū­tų po­li­ti­zuo­ja­mi, nes tai yra tei­si­niai pro­ce­sai, tiek ban­kro­to pro­ce­sas, tiek iki­teis­mi­nių ty­ri­mų pro­ce­sas. Ko la­biau­siai ne­no­rė­čiau, – kad dėl klau­si­mų po­li­ti­za­vi­mo nu­ken­tė­tų tei­sin­gu­mas“, – kalba „Lietuvos banko“ vadovas V.Vasiliauskas. Nepriklausomi teisininkai įspėja, kad opozicijos politikavimai Seime ir klausimai, kurių imtųsi komisija, verstų abejoti veiksmų, kurių buvo imtasi prieš „Snorą“, teisėtumu. Tokios abejonės, tvirtina premjeras A.Kubilius, naudingos ne Lietuvai, o pasitraukusiems į užsienį buvusiems „Snoro“ akcininkams R.Baranauskui ir V.Antonovui, kurie Londono teisme skundžia Lietuvos Generalinės prokuratūros prašymą išduoti juos dėl įtarimų, susijusių su „Snoro“ veikla. Viešumoje sukėlus abejonių dėl „Lietuvos banko“ sprendimų teisėtumo, jų išdavimo Lietuvai teismai galėtų užtrukti.

Yra ir dalykų, kurie paprastai viešai neaptariami: sausio 19 d. Seimo Pirmininkė I.Degutienė kreipėsi į Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą ir paprašė išsiaiškinti, kiek šiuose procesuose, taip pat ir pastangose sudaryti tyrimo komisiją, galima įžiūrėti grėsmių mūsų valstybės nacionaliniam saugumui.

Kur dingo banko turtas?

Būtinai turiu pasakyti kelis žodžius apie, V.Mazuronio žodžiais tariant, šunelio, vardu „Snoras“, bluseles. O tos bluselės – milijardų dydžio!

Banke „Snoras“ nustatyti 3,9 mlrd. Lt galimi praradimai iš beveik 8 mlrd. Lt banko turto. Pagal praėjusią savaitę Lietuvos banko paskelbtus duomenis, galimai daugiausiai turto pradanginta per vertybinius popierius, investicijas į įvairius fondus – apie 2,28 mlrd. Lt. Suteikus prastas paskolas, prarasta dar apie 1,16 mlrd. Lt. Kaip galimai prarastas turtas fiksuojami dar 424 mln. Lt, investuoti į nekilnojamąjį turtą ir kitą turtą, automobilius.

Nemenka finansinio turto dalis (1,03 mlrd. Lt) yra oficialiai deklaruoti vertybiniai popieriai ir lėšos, laikytos Šveicarijos bankuose, tačiau jie buvo pervesti ne į banko, o į privačias sąskaitas. 553 mln. Lt (arba 22 paskolos, buvusios banko balanse) perleisti ofšorinėms struktūroms Kaimanų ir Britų mergelių salose. Dar 709 mln. Lt įkeisti už paskolas arba pervesti į kitas, veikiausiai su akcininkais susijusias struktūras. Dalis paskolų buvo įvardytos kaip blogos ir nurašytos. Tai sudaro apie 1,16 mlrd. Lt, kurie nemenka dalimi susiję su subjektais, taip pat turinčiais sąsajų su banko akcininkais.

„Ad­mi­nist­ra­to­rius su­ra­do ir ėmė­si prie­mo­nių ap­sau­go­ti dau­giau nei 2 mlrd. Lt ver­tės tur­tą. Fi­nan­si­nis tur­tas – maž­daug pu­sė mi­li­jar­do, ki­tas tur­tas – dar 1,5 mlrd. Klau­si­mas, kaip pa­vyks jį su­grą­žin­ti. Tie­siog tas tur­tas yra iden­ti­fi­kuo­tas ir ima­ma­si tei­si­nių prie­mo­nių, kaip jį grą­žin­ti“, – sakė Lietuvos banko vadovas. Besidomintiems plačiau siūlau atsiversti Seimo nariams pateiktą gana išsamią „Lietuvos banko“ medžiagą, žr. http://www.lb.lt/seimo_posedyje_ab_banko_snoras_bankroto_proceso_apzvalga_1

Kai šituos faktus matai prieš akis, tiesiog niekingi atrodo tvirtinimai, esą „Snoras“ sužlugdytas, mat D.Grybauskaitei ir A.Kubiliui reikėjo „Lietuvos ryto“ laikraščio (R.Valatka), ar kad valdančiosios daugumos giminaičiai turėję kažkokių asmeninių interesų (A.Butkevičius).

 „Mes il­gai ma­nė­me, kad kaip vie­nas pa­grin­di­nių sce­na­ri­jų – ban­ko per­tvar­ky­mas, t. y. to­liau tęs­ti to­les­nę ban­ko veik­lą jį iš­skai­dant, ta­čiau lai­ki­na­jam ad­mi­nist­ra­to­riui pa­da­rius skro­di­mą, pa­aiš­kė­jo, kad „Sno­ro“ si­tu­a­ci­ja yra daug blo­ges­nė, nei ma­ny­ta, – sakė Lietuvos banko vadovas V. Vasiliauskas, aiškindamas sprendimą dėl bankroto. – Re­a­li sky­lė yra be­veik 3,9 mlrd. li­tų.“ Jei­gu Vy­riau­sy­bė, anot V. Vasiliausko, bū­tų pa­si­ry­žu­si gel­bė­ti ban­ką, bū­tų tu­rė­ju­si įlie­ti mi­li­jar­dus lė­šų visų mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų. Ban­kas tik­rai ne­ga­lė­jo to­liau veik­ti pel­nin­gai.

Taip ir gyvename. „Lietuvos banko“ specialistai ir bankroto administratoriai traukia dar nepaskandintus „Snoro“ pinigus. Vyriausybė skolina lėšų, kad žmonėms būtų išmokėti apdrausti indėliai. Opozicija kalba apie blusų pilnus šunis. R.Baranauskas ir V. Antonovas šiltai sėdėdami Londone kaip šiaudo laukia Seimo komisijos ir proceso politizavimo.  O Lietuvos žmonės pagal savo sąžinę, patirtį ir išmanymą daro išvadas. Metai juk rinkimų!

Dr. Arvydas Vidžiūnas, Seimo narys