X
Menu

RINKIMŲ PROGRAMA „MARIJAMPOLĖ GALI GERIAU“

2015 M. RINKIMŲ Į MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBĄ

PROGRAMA „MARIJAMPOLĖ GALI GERIAU“

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionių demokratų partija yra sukaupusi didelę politinio darbo patirtį, patikrinta, nepasiduodanti pagundai atsisakyti savo pamatinių vertybių vardan naudos ar pragmatiškumo. Sieksime išsaugoti istorinę atmintį, teisingumą, skaidrumą, tautines ir krikščioniškąsias, šeimos ir bendruomeniškumo tradicijas.

Mes esame pasirengę dirbti žymiai geriau ir efektyviau negu tai daro dabartinės valdančiosios partijos savivaldybės taryboje. Sieksime, kad iš esmės pagerėtų Marijampolės savivaldybės žmonių gyvenimo kokybė, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos joje gyventi ir dirbti jaunimui, kad būtų įsiklausoma į kiekvieno bendruomenės nario rūpesčius ir į juos tinkamai reaguojama.

Savivaldos administravimas

Sąžiningas valdymas, savivaldybės administracijos neabejingumas žmonių rūpesčiams

ir moderni vadyba užtikrins efektyvų savivaldybės finansų panaudojimą

bei tinkamą gyventojų problemų sprendimą.

 • Sukursime lankstesnę savivaldybės administracijos struktūrą, panaikindami departamentus ir sumažindami vadovaujančio personalo  skaičių.
 • Netoleruosime korupcijos apraiškų savivaldybės administracijoje, nedelsiant atsisakydami susikompromitavusių valdininkų paslaugų.
 • Skaidriai vykdysime viešuosius pirkimus, kad savivaldybės skelbiami konkursai vyktų sąžiningai ir juos laimėtų geriausią kainos ir kokybės santykį pasiūliusios įmonės.
 • Imsimės priemonių, kad kuo greičiau būtų išspręstos „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimo problemos ir miesto padalinimas į dvi dalis su komplikuotu susisiekimu baigtųsi.
 • Sumažinsime savivaldybės skolas, atsisakysime mokesčių mokėtojams brangiai kainuojančio „gyvenimo skolon“ principo.
 • Efektyvinsime finansų valdymą, racionaliai paskirstydami lėšas tarp asignavimų valdytojų bei vykdydami tik būtinus ir rentabilius infrastruktūrinius projektus.
 • Savivaldybės administracijos veiklą orientuosime, kad tarnautojai  rūpintųsi gyventojų problemų sprendimu.
 • Neleisime savivaldybės administracijoje vartoti alkoholį ne tik eiliniams administracijos darbuotojams, bet ir savivaldybės vadovams.

 

Švietimas

Modernus, kūrybiškas ir skaidrus švietimas

ugdys kūrybingą, orią ir pilietišką bendruomenę.

 • Inicijuosime ir remsime savivaldybės ugdymo įstaigų, mokinių ir mokytojų projektus, puoselėjančius kūrybinę, pilietinę, patriotinę veiklą.
 • Pasirūpinsime, kad neformalusis švietimas taptų lengviau prieinamu savivaldybės jauniems žmonėms ir būtų svarbiu veiksniu, padedančiu tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius.
 • Sieksime atkurti mokytojo profesijos prestižą, stiprinsime mokytojo, kaip lyderio, statusą visuomenėje.
 • Tikslingai investuosime į modernių ir kūrybiškų mokymo erdvių kūrimą, inicijuosime tikslingą ir prasmingą pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, siekiant kokybiško ugdymo visose lavinimo pakopose.
 • Sukursime bendrą informavimo sistemą, kurioje kiekvienas savivaldybės gyventojas rastų informaciją apie švietimo įstaigų veiklos rezultatus.
 • Švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientus ir mokamus priedus nustatysime atsižvelgdami į įstaigos veiklos rezultatus, finansines galimybes ir įstaigos darbuotojams mokamų tarnybinių atlyginimų koeficientų dydžius.
 • Priimsime į pareigas švietimo įstaigų vadovus ne pagal partinę priklausomybę, bet skaidriu viešo konkurso būdu, atsižvelgdami į kandidatų kompetenciją ir gebėjimus bei įstaigos bendruomenės nuomonę.
 • Nuolat tarsimės su visuomene švietimo plėtros klausimais, įsiklausysime į jos nuomonę, švietimo įstaigų tinklo pertvarkas aiškiai ir glaudžiai integruosime su regionine politika.
 • Ikimokyklinio ugdymo įstaigose didinsime grupių, skirtų vaikams iki 3 metų amžiaus, skaičių.
 • Remsime nevalstybines švietimo institucijas, puoselėjančias krikščioniškas vertybes, Trečiojo amžiaus universiteto iniciatyvas.

Jaunimo politika 

Marijampolę paversime jaunimui patrauklia vieta,

kur galima patogiai ir laisvai veikti, kurti, dirbti, gyventi ir vystyti verslą

 • Plėtosime jaunimo savivaldą, suteikdami daugiau finansinių ir administracinių įgaliojimų nevyriausybinėms organizacijoms.
 • Skatinsime jaunimo organizacijų bendradarbiavimą pariteto pagrindais, atsisakydami dabartinės valdžios propaguojamos kai kurių jaunimo organizacijų protegavimo tradicijos.
 • Skirsime savivaldybės stipendijas Marijampolės kolegijos studentams ir Marijampolės profesinio rengimo centro moksleiviams.
 • Remsime jaunimo pilietiškumo, krikščioniškąsias šeimos vertybes puoselėjančias programas.
 • Skatinsime ir remsime jaunimo priklausomybių prevencijos iniciatyvas.
 • Didinsime jaunimo užimtumo programai skiriamas lėšas.
 • Prioritetiškai finansuosime jaunimo verslo pradžią iš smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo.

Kultūra ir sportas 

Mūsų  tikslas – kultūringa ir aktyvi, sportiška,

dvasiškai ir fiziškai išprususi Marijampolės savivaldybės bendruomenė

 • Sieksime, kad per ketverius metus Marijampolė taptų Lietuvos kultūros sostine.
 • Populiarinsime rimtosios kultūros renginius Marijampolėje organizuodami juos vieną kartą per mėnesį bei plačiai informuodami žiniasklaidoje.
 • Palaikysime iniciatyvas organizuojant vasaromis jaunimo muzikos ir sporto festivalius, kurie pritrauktų žmones iš visos Lietuvos bei užsienio.
 • Muzikos ir sporto laisvalaikio renginiams pritaikysime Šešupės užtvankos parką, kuriame bus įrengtos maudyklos, scena, sutvarkytas lauko baseinas, tinklinio ir kitų žaidimų aikštelės, kempingas.
 • Sutvarkysime muziejų ir lankytinų vietų Marijampolėje informavimo sistemą, kad ir savivaldybės svečiai, ir gyventojai, o ypač moksleiviai, pajustų tikrąją istorinę savivaldybės dvasią.
 • Inicijuosime dramos teatro renovavimą, leisime juo naudotis miesto bendruomenės bei kitų mėgėjų kūrybinėms trupėms.
 • Remsime kiekvieną iniciatyvą, skatinančią kūrybinę veiklą ir meno įvairovę mieste bei regione.
 • Inicijuosime Marijampolės menų mokyklos įkūrimą buvusiuose Mokytojų seminarijos pastatuose.
 • Įkursime miesto Menų klasterį, sujungiantį visas miesto meno ir kultūros organizacijas.
 • Atlikę esamos sporto infrastruktūros analizę, nuosekliai atnaujinsime švietimo įstaigų sporto bazes ir aikštynus.
 • Sieksime, kad bendrojo ugdymo mokyklose kūno kultūrai būtų skiriamos trys savaitinės pamokos.
 • Plėtosime strategines sporto šakas, remsime sportininkus ir komandas, galinčias garsinti Marijampolę Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje.
 • Bendradarbiaudami su verslu, inicijuosime projektus, skatinančius investuoti sporto infrastruktūrą.

 

Sveikatos ir socialinė apsauga

Kvalifikuota šiuolaikinė medicinos ir socialinė pagalba

bus lengvai prieinama visiems savivaldybės gyventojams

 • Stiprinsime pirminę profilaktiką darželiuose bei mokyklose.
 • Skatinsime gyventojus dažniau tikrintis sveikatą.
 • Diegsime sveiko gyvenimo būdo programas, kurios stabdytų rūkymo, alkoholizmo ir narkomanijos plitimą; mažinsime alkoholio pardavimo vietų skaičių, ribosime laiką.
 • Populiarinsime sveiką gyvenseną, įrengdami naujus sporto aikštynus, lauko treniruoklius, realiai pritaikydami miestą dviračių transportui.
 • Remsime nevyriausybinių, neįgaliųjų bei kitų organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklą.
 • Plėsime ir tobulinsime pagalbos sistemą sunkiai besiverčiančioms šeimoms.
 • Organizuosime psichologinę ir kitą pagalbą priklausomybę turintiems žmonėms.
 • Gerinsime atokiau nuo miesto gyvenančių žmonių medicininį aptarnavimą.
 • Ieškosime galimybių medicinos vidurinio personalo, dirbančio valstybinėse įstaigose, atlyginimams didinti.
 • Įsiklausysime į socialinių darbuotojų problemas bei padėsime jas spręsti.
 • Gerinsime sveikatos priežiūros kokybę, pritraukdami reikalingus specialistus bei diegdami naujas paslaugas gydymo įstaigose.

 

Kaimo reikalai ir žemės ūkis

Tinkamas dėmesys kaimui padės kurti

stiprią ir savimi pasitikinčią žemdirbių bendruomenę

 • Inicijuosime Europos Sąjungos lėšų panaudojimą miestelių ir kaimų gyventojų reikmėms.
 • Remdamiesi kitų savivaldybių gerąja patirtimi, pradėsime plačią melioracijos statinių rekonstrukcijos programą.
 • Numatysime didesnį savivaldybės kaimiškųjų seniūnijų finansavimą, perduodami joms kartu su vietos bendruomenėmis spręsti vietinės infrastruktūros objektų įrengimo, renovavimo bei priežiūros darbus.
 • Padėsime susikurti darbo vietas smulkiems, jauniems ūkininkams bei darbo neturintiems žmonėms, norintiems užsiimti žemės ūkiu.
 • Skatinsime naujų darbo vietų kūrimą žemės ūkio sektoriuje, padėdami parengti projektus, tarpininkaudami ir teikdami konsultacijas dėl finansinės paramos, dėl galimybių įsigyti technologinius įrenginius bei veislinius gyvulius.

Ekonomika, verslas ir darbo vietų kūrimas

Marijampolės ekonominės raidos siekis – efektyvūs sprendimai,

įtakojantys orų žmonių gyvenimo lygį.

 • Remsime  mokslo ir technologijų inovacijų įdiegimą Marijampolėje.
 • Sieksime didesnio pasitikėjimo tarp verslo ir valdžios atstovų.
 • Sudarysime išsamią savivaldybės teritorijoje esančių laisvų patalpų, teritorijų  duomenų bazę, siedami ją su respublikos institucijų duomenimis, kad pritrauktume investicijas ir investuotojus.
 • Plėtosime  plyno lauko investicijų sąlygas.
 • Nuolatinį dėmesį skirsime automobilių prekybos ir transporto verslo plėtotei.
 • Skatinsime paslaugų sektorių, išnaudodami  Marijampolės savivaldybės geografinę situaciją su sparčiai besivystančiu kelių bei  infrastruktūros tinklu.
 • Sutvarkysime savivaldybės administruojamų mokesčių sistemą mažosioms įmonėms, besiverčiančioms netradiciniais kaimo verslais.

Miesto ūkis ir aplinka

Savivaldybės žmonėms privalu užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę,

puoselėjant patogią, saugią, švarią ir sveiką aplinką

 • Prioritetą skirsime atokiau nuo centro esančių Marijampolės gatvių ir šaligatvių remontui, kad estetiškai atrodytų ne tik miesto centras, bet ir tie rajonai, kur gyvena didelis skaičius žmonių.
 • Tvarkysime miesto žvyrkelius ir kaimų kelius, daugiabučių namų kiemus ir įvažiavimus.
 • Spartinsime naujo tilto per Šešupę ir geležinkelio pervažų statybas, kad būtų patogu susisiekti su bet kuria miesto dalimi.
 • Atnaujinsime Pašešupio parką, panaudodami įvairius finansavimo šaltinius.
 • Stiprinsime komunalinių paslaugų kainų (ypač  šildymo, atliekų surinkimo, vandens tiekimo) kontrolę, kad kainų tarifai būtų vieni iš mažesnių Lietuvoje.
 • Perimsime kolektyvinių sodų teritorijose esančių kelių priežiūrą.
 • Plėtosime dviračių takų tinklą.
 • Tikslinsime miesto teritorijos ribas, viešinsime teritorijų planavimo dokumentus ir kitą gyventojams  svarbią informaciją.
 • Diegsime šeimininkišką požiūrį į atnaujintas miesto ir seniūnijų aikštes, parkus ir kitas viešąsias erdves; įrengsime apsaugos priemones, padedančias nustatyti šio turto teršėjus ir niokotojus.