X
Menu

Skelbiame savivaldybės tarybos rinkimų programą

TĖVYNĖS SĄJUNGOS – LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ

2011 M. RINKIMŲ Į MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBĄ

PROGRAMA

Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos veikla grindžiama moralinėmis vertybėmis ir padorios politikos principais. Mūsų tikslas – telkti savivaldybės bendruomenę kurti doresnę, teisingesnę, gražesnę ir saugesnę Marijampolę. Esame įsitikinę, kad Marijampolės savivaldybė bus:

 • padoresnė, kai savivaldybės tarnautojai elgsis garbingai, nesavanaudiškai ir nepriekaištingai.
 • stipresnė, kai bus stiprios jos šeimos ir moraliai stipri visuomenė.
 • ištvermingesnė, kai gyvenimo kultūra laimės prieš girtuoklysčių, smurto ir mirties kultūrą.
 • teisingesnė, kai žmonės patirs, jog Marijampolės savivaldybėje teisingumas yra visiems vienodas.
 • tvarkingesnė, kai joje visiems rūpės ir veiks vienoda demokratinė tvarka.
 • saugesnė, kai sumažės žiaurumo, abejingumo ir nusikaltimų, padaugės atjautos, solidarumo ir santarvės.
 • gražesnė, kai neteršime jos gamtos ir viešojo gyvenimo erdvės, negriausime kultūros paveldo ir visos aplinkos, o kasdien Marijampolės savivaldybę gražinsime darbais.
 • laimingesnė, kai jos žmonės galės susikurti laimę čia, Marijampolėje.
 • doresnė, kai žmonės išsirinks jiems sąžiningai tarnauti pasišventusią vietos valdžią.

Savivalda ir jos administravimas

 • Skatinsime žmonių aktyvumą, sieksime, kad Marijampolės savivaldybės gyventojai, o ne valdininkai jaustųsi tikraisiais savivaldybės šeimininkais.
 • Panaikinsime departamentus savivaldybės administracijoje ir optimizuosime jos struktūrą taip, kad ji veiktų gerai ir efektyviai.
 • Plėtosime ne popierinį, o realų strateginį veiklos planavimą, siedami jį su programiniu savivaldybės biudžetu.
 • Įgyvendinsime seniūnijų finansinį savarankiškumą, atsižvelgdami į jų vykdomas funkcijas.
 • Efektyvinsime Europos Sąjungos finansinės paramos planavimo ir projektų administravimo darbus. ES lėšos bus naudojamos racionaliai.
 • Peržiūrėsime savivaldybės skolinimosi politiką ir parengsime racionalią savivaldybės įsiskolinimų mažinimo strategiją.
 • Optimizuosime valdymo išlaidas, nemokėsime nepagrįstai didelių priedų savivaldybės administracijos ir jos įstaigų vadovams.
 • Sieksime, kad savivaldybės įstaigų vadovai savo veikloje vadovautųsi ne asmeniniais ar partiniais, bet viešaisiais interesais.
 • Skatinsime savivaldybės administracijos darbuotojų iniciatyvą, vertinsime juos pagal darbą.
 • Apribosime nebūtinas savivaldybės tarybos narių, administracijos atstovų keliones už mokesčių mokėtojų lėšas.
 • Netoleruosime naudojimosi tarnybine padėtimi atvejų savivaldybės administracijoje ir taryboje.
 • Išgyvendinsime savivaldybės vadovų važinėjimosi iš namų į darbą ir atgal tarnybiniais automobiliais praktiką.
 • Sieksime, kad savivaldybės administracijos darbuotojai ir vadovai Marijampolės bendruomenei būtų nepriekaištingo elgesio bei padoraus gyvenimo pavyzdžiai.
 • Didinsime savivaldybės veiklos viešumą, savivaldybės tarybos posėdžius transliuosime internetu.

Krikščioniškųjų vertybių, pilietiškumo ir istorinės atminties puoselėjimas

 • Dirbdami vadovausimės krikščioniškosios moralės ir etikos vertybėmis.
 • Puoselėsime krikščioniškąją kultūrą, tradicijas, remsime rezistencinės kovos ir tremties tyrinėjimus.
 • Viešinsime informaciją apie rezistencinės kovos vietas, renginius, skirtus laisvės kovoms paminėti.
 • Plėsime bendradarbiavimą su katalikiškomis, laisvės kovotojų, tremtinių, pilietinėmis ir patriotinėmis organizacijomis.
 • Padėsime kurtis Marijampolėje Mokolų parapijai.
 • Skatinsime savivaldybės bendruomenę, ypač jaunimą, dalyvauti renginiuose, skirtuose įvairioms valstybinėms šventėms bei kitoms tautinę savimonę stiprinančioms datoms ar įvykiams paminėti.

Kova su korupcija

 • Skatinsime visuomenės nepakantumą korupcijai.
 • Patys būsime sąžiningi, veiksime atvirai ir skaidriai.
 • Vykdysime antikorupcijos prevencijos programą.
 • Antikorupcijos komisija taps svarbiausia ir efektyviai dirbančia institucija kovos su korupcija srityje. Į ją bus skiriami tik nepriekaištingos reputacijos asmenys, taip pat savivaldybės bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.
 • Įsteigsime specialų telefono numerį, kuriuo Antikorupcinei komisijai bus galima anonimiškai pranešti apie valdininkų ir politikų piktnaudžiavimą.
 • Užtikrinsime Marijampolės savivaldybės vykdomų viešųjų pirkimų skaidrumą ir kontrolę.

Švietimas

 • Investuosime į mokytoją, į jo darbo sąlygas ir kvalifikacijos kėlimą.
 • Nuolat tarsimės su visuomene švietimo plėtros klausimais, įsiklausysime į jos nuomonę.
 • Stiprinsime mokyklų savivaldą – svarbiausius sprendimus priims tėvų ir mokytojų tarybos.
 • Skirsime lėšas švietimo įstaigų renovacijai.
 • Diegsime švietimo institucijose šiuolaikines technologijas.
 • Remsime mokinių ir mokytojų projektus, puoselėjančius kūrybinę, pilietinę, patriotinę ir sportinę veiklą.
 • Sukursime itin gabių vaikų rėmimo programą.
 • Remsime nevalstybines švietimo institucijas, puoselėjančias krikščioniškas vertybes.
 • Skatinsime mokyklas dalyvauti nacionalinių, Europos Sąjungos ir kitų institucijų švietimo projektuose.
 • Remsime Trečiojo amžiaus universiteto iniciatyvas.
 • Stiprinsime bendradarbiavimą su Marijampolės kolegija ir Marijampolės profesinio rengimo centru.

Kultūra,sportas, jaunimas

 • Skatinsime kūrybinę veiklą ir meno įvairovę.
 • Remsime mūsų regioną garsinančius menininkus, meninius kolektyvus, renginius, festivalius.
 • Sieksime, kad kultūros ir sporto įstaigų tinklas būtų optimalus ir atitiktų savivaldybės bendruomenės poreikius bei galimybes.
 • Sieksime, kad kūno kultūra ir sportas taptų svarbia Marijampolės gyvenimo dalimi, skatinsime gyventojus rūpintis savo sveikata ir fiziniu pajėgumu.
 • Remsime sporto klubų veiklą.
 • Tvarkysime bendrojo lavinimo mokyklų sporto aikštynus, kad būtų sudarytos sąlygos mokyklose vykdyti ugdymo procesą ir naudotis jais savivaldybės gyventojams.
 • Saugosime kultūros paveldo objektus.
 • Kiekviename miestelyje atgaivinsime kultūros židinius.
 • Su jaunimu susijusius klausimus spręsime bendradarbiaudami ir tardamiesi su jaunimo organizacijų atstovais.
 • Jaunimo reikalų taryboje sprendimų siūlymo iniciatyvą suteiksime jaunimo atstovams, o savivaldybės administracijos darbuotojams – jų įgyvendinimui.
 • Projektų, skirtų jaunimui, finansavimą ir įgyvendinimą vykdysime remiantis programiniu principu: tvirtinsime 3 metų programas, numatysime konkrečias lėšas visam programos vykdymo laikotarpiui.
 • Kartu su valstybinėmis institucijomis bei jaunimo organizacijomis Marijampolėje įsteigsime Atviruosius jaunimo centrus.
 • Plėtosime viešųjų erdvių pritaikymą jaunimo, vaikų ir jaunų šeimų poreikiams.
 • Remsime mikrorajonų ir seniūnijų bendruomenių iniciatyvą tvarkyti ir prižiūrėti žaidimų sporto aikšteles .

Socialinė ir sveikatos apsauga

 • Plėsime socialinių paslaugų tinklą, daugiau dėmesio skirsime paslaugų kokybės gerinimui.
 • Plėsime ir tobulinsime pagalbos šeimai sistemą.
 • Efektyvinsime gydymo įstaigų veiklą, skatindami racionaliai naudoti lėšas, kad gerėtų medicinos paslaugų kokybė.
 • Ypatingą dėmesį skirsime kaimo žmonių gydymo problemoms -įvesime savivaldybėje mobilių bendruomenės gydymo punktų paslaugą.
 • Palaikysime Marijampolės ligoninės reabilitacinio gydymo išplėtimo idėją panaudojant laisvas ligoninės patalpas.
 • Remsime nevyriausybinių organizacijų, vykdančių socialines ir sveikatos gerinimo programas, veiklą; palaikysime visas sveiko gyvenimo būdo programas, nukreiptas prieš alkoholizmą, narkomaniją ir kt.

Darni Marijampolės miesto ir miestelių plėtra

 • Marijampolės miesto ir miestelių gatvių, šaligatvių ir apšvietimo tvarkymas taps Marijampolės savivaldybės valdžios prioritetu.
 • Kuo daugiau Europos struktūrinių fondų paramos įsisavinsime miesto ir miestelių plėtrai.
 • Peržiūrėsime savivaldybės tarybos patvirtintus komunalinių atliekų rinkliavos dydžius, skatinsime atliekų rūšiavimą.
 • Propaguosime ekologinio ūkininkavimo principus, gerinsime ekologiškų žemės ūkio produktų prekybos sąlygas Marijampolėje.
 • Sieksime, kad būtų atlikti oro taršos tyrimai Marijampolėje ir jos prieigose, nustatyti dvoko sklaidos židiniai, teršalų sudėtis ir įgyvendintos priemonės, mažinančios oro taršą.
 • Remsime bendruomenių veiklą kaimiškose seniūnijose.
 • Tobulinsime visuomeninio transporto maršrutų sistemą, kad pagerėtų susisiekimas tarp miestelių, gyvenviečių ir savivaldybės centro.
 • Didinsime melioracijos sistemų rekonstrukcijos tempus.
 • Mieste ir miesteliuose atnaujinsime vandentiekio ir kanalizacijos tinklus.
 • Plėsime savivaldybėje dviračių takų tinklą.

Verslas, ekonomika ir darbo vietų kūrimas

 • Peržiūrėsime plyno lauko investicijų sąlygas, kad esamoje pramoninėje zonoje greičiau kurtųsi perspektyvios vietos ir užsienio įmonės. Atsisakysime nereikalingo biurokratizmo, kuris kliudo darbo vietas kuriančio verslo plėtrai.
 • Dirbsime, kad būtų sudarytos palankios sąlygos automobilių prekybos ir transporto verslui plėtotis.
 • Įtakosime savivaldybės administruojamus mokesčius mažosioms įmonėms bei įmonėms, besiverčiančioms verslu kaime.
 • Inicijuosime investicinių projektų teikimo tvarkos paprastinimą.
 • Remsime mokslo ir technologijų diegimą bei inovatyvių įmonių steigimąsi Marijampolėje, atleisdami nuo dalies savivaldybei mokamų mokesčių.
 • Sieksime, kad verslo ir valdžios santykiai būtų grindžiami tarpusavio pasitikėjimo ir bendradarbiavimo principais.
 • Koordinuosime ir dirbsime, kad kontroliuojančių institucijų galios ir darbas būtų nukreiptas verslo konsultavimui ir informavimui, o ne vien sankcijų ir baudų taikymui.
 • Užtikrinsime, kad savivaldybės administracija teiktų konsultacijas verslininkams projektų rengimo klausimais.
 • Sieksime, kad privačiame versle pasiteisinusi vadybinė praktika būtų taikoma ir savivaldoje.