X
Menu

Struktūrų formavimas

Gražina Ligija Trimakaitė04-26 d. įvyko antrasis naujai išrinktos Savivaldybės tarybos posėdis. Dar ne toks posėdis, kuriame sprendžiami Savivaldybės reikalai. Šiame vyko pačios Savivaldybės tarybos pareigų skirstymas. Pirmajame posėdyje buvo išrinkti meras ir du vicemerai, Administracijos direktorius. Antrajame liko paskirti Administracijos direktoriaus pavaduotojus. Tai yra apmokamos pareigos, ir atlyginimai jiems patvirtinti. Buvo skirstomasi ir neapmokamomis pareigomis – formuojami komitetai. Išrinkti delegatai į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą. Deleguoti Tarybos nariai į Regiono plėtros tarybą.

Darbas kaip darbas, tarsi įprastas, bet buvo dirbama galynėjantis su Savivaldybės tarybos reglamentu, kurio paisyti nenorėta.

Pirmas pažeidimas (iš eilės) buvo tas, kad visi sprendimų projektai Tarybos posėdžiui buvo pateikti be aiškinamųjų raštų, kurie pagal Reglamentą privalo būti. Ir praėjusioje kadencijoje jie dažnai būdavo pateikiami prasti, bet kad nebūtų nė formalaus pateikta – retesnis dalykas, o šį kartą aiškinamųjų raštų nebuvo nė prie vieno sprendimo projekto. Į tai atkreipė dėmesį Kostas Jankauskas. Poelgio paaiškinimo nebuvo.

Kęstutis Traškevičius nurodė kitą pažeidimą: reglamente nustatyta, kad meras ir vicemeras komitetų nariais nėra. Taip pat yra nuostata, kad komitetuose turi būti po 5 narius. Atsiradus dviem vicemerams, viename iš komitetų neišvengiamai lieka tik 4 nariai, tad ir reglamente dera parašyti, kad komitetą sudaro 4-5 nariai. Valdantieji ir meras sutiko, kad reikia, bet kaip tą padaryti ? Pirmiau sprendimas ne pagal reglamentą, po to keisti reglamentą, prie sprendimo jį pritaikant – neišeina. Vicemero Žvaliausko pasiūlymas reglamento nepaisyti netiko: protestavo Vyriausybės atstovas, pasakęs, kad jis pusantrų metų buvo po teismus tampomas dėl reglamento nesilaikymo. Taigi, svarbus popierius. Teisės departamento direktorė sakė, kad Savivaldos įstatymas yra aukščiau už reglamentą, o jis vicemerams būti komitetų nariais nedraudžia. Ir toks paaiškinimas visko neišsprendė, nes tas pats įstatymas įpareigoja savivaldybių tarybas laikytis jų prisiimtų reglamentų. Pagaliau išeitis surasta pastebėjus, kad reglamente parašyta : vicemeras nebūna komitetų nariu – tad apie vieną, o apie antrąjį, kurio anksčiau nebuvo, nieko nepasakyta, tai jis, galima suprasti, kad gali. Gali, tai ir bus – vienas iš vicemerų, bent iki reglamento pakeitimo – eis į kurį nors komitetą, ir turės komitetai po 5 narius. Bet Kostas Jankauskas vis tiek pažadėjo raginti raštu Vyriausybės atstovą, kad griežčiau pasisakytų, ar buvo pažeidimas ir ar buvo galima tokiu būdu komitetus suformuoti. Teisės departamentas, jeigu savo darbą tinkamai dirbtų, turėjo visas išlygas numatyti ir aiškinamąjį raštą, kurio trūko, parašyti.

Šios kadencijos Taryboje trys frakcijos pasiryžo pasiskelbti opozicinėmis: Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžio ir Tvarkos ir teisingumo frakcijos. Jos padavė merui pareiškimus ir tikėjosi, kad posėdžio pradžioje jie bus perskaityti, bet meras to nepadarė. Tai keitė Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo procedūrą. Kai opozicija būna pasiskelbusi, meras siūlo to komiteto pirmininką, bet opozicijos teikimu. Kai nėra pasiskelbusios opozicijos, meras pats savo nuožiūra siūlo kontrolės komiteto pirmininką. Jis taip ir padarė, tiesa, parinkęs iš numanomos nepasiskelbusios opozicijos. Pataikė tą, kurį ir opozicija būtų siūliusi – Tvarkos ir teisingumo narį Vytautą Narušį. Kostas Jankauskas, dirbęs šiame komitete praėjusioje kadencijoje, šį kartą būti Kontrolės komiteto pirmininku atsisakė. Dėl procedūros pažeidimo – kad norėjusi tą padaryti opozicija nebuvo paskelbta – Kostas Jankauskas protestavo, bet Taryba buvo linkusi spręsti, jog opozicija nėra pasiskelbusi, kad procedūra nepažeista, ir meras turėjo teisę pats siūlyti pirmininko kandidatūrą.

Labai išryškėjo valdančiųjų nepasiruošimas, kai buvo tvirtinama komitetų sudėtis. Nebuvo apsisprendę, kas dirbs kokiame komitete, po kiek jų turi būti, kad savus komitetų pirmininkus galėtų išsirinkti. Skirstymai ir skaičiavimai vyko posėdžio metu. Iš karto valdantieji tikėjosi, kad tik vieno komiteto pirmininku leis būti opozicijos atstovui. Bedėliodami pamatė, kad jiems neužtenka žmonių 3-jų komitetų pirmininkų postams paimti. Tada ėmė skaičiuotis, kuriuos 2 opozicijai užleisti, ir vis nuomonę tuo klausimu kaitaliojo. Pirmas sprendimas buvo, kad užleis socialinį ir švietimo komitetus, po to – aplinkos ir plėtros, pagaliau po pertraukos pasiūlė, kad opozicijai leis pirmininkauti aplinkos ir švietimo komitetams. Opozicija nesipriešino. Komitetų įtaka nėra didelė – patariamoji, nors kaip ir ką svarstys ir kokie bus tie patariamieji sprendimai, žinoma, nuo pirmininko daugiau negu nuo paprasto nario priklauso, ypač kad pirmininku komiteto narys ir gali tapti tik turėdamas komitete savą daugumą.

Renkant Administracijos direktoriaus pavaduotojus, kurių taip pat šioje kadencijoje prireikė dviejų vietoj buvusio vieno, buvo atkreiptas dėmesys, kad vienam iš jų numatytas mažesnis negu kito atlyginimas. Dėmesį atkreipė ir pasiūlė sulyginti opozicinė TT frakcija, ir beveik visa taryba pritarė, kad atlyginimai būtų sulyginti didinimo linkme. Paaiškinimas, kodėl iš karto siūlyti nevienodi, buvo toks, kad abu su jiems pasiūlytais atlyginimais sutinka. Bet sutiko mažesniojo gavėjas ir su pasiūlytu didesniu.

Toks buvo antrojo Tarybos posėdžio darbas, neteikiantis didelių jo pagerėjimo vilčių – nebent sutartinai ir gera linkme veiktų iš trijų frakcijų susidariusi opozicija, kurios pasiryžimas veikti drauge yra pasirašytas ir galioja.

Marijampolės savivaldybės tarybos narė

Gražina Ligija Trimakaitė