X
Menu

Valdas Pileckas: Mano darbai Jums

Valdas PileckasTĖVYNĖS SĄJUNGOS – LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ KANDIDATO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMĄ MARIJAMPOLĖS  VIENMANDATĖJE APYGARDOJE

VALDO PILECKO

VERTYBĖS, SVARBIAUSIOS VEIKLOS KRYPTYS BEI NUMATOMI DARBAI LIETUVAI IR MARIJAMPOLĖS MIESTO ŽMONĖMS

Savo veiklą grindžiu krikščioniškosios moralės vertybėmis ir padorios politikos principais. Manau, kad sąžiningumas,  padorumas, meilė Dievui ir Tėvynei, pagarba žmogui, žodžio laikymasis, ištikimybė, atlaidumas bei optimizmas man Seime padėtų sąžiningai ir atsakingai priimti tinkamus sprendimus, ginti krikščioniškąsias vertybes, spręsti žmonių problemas.

Pritariu valdančiosios koalicijos  nuostatoms, kad Lietuva turi būti stipri ir klestinti Europos Sąjungos narė. Būdami dinamiški, sąžiningi, solidarūs, nebijodami permainų galime ir privalome ne tik efektyviai įveikti ekonominę krizę, bet ir padėti tvirtus pamatus ilgalaikei Lietuvos sėkmei. Žmogišką, gyvybingą moralinį klimatą ir kur kas geresnes gyvenimo sąlygas Lietuvos piliečiai gali ir turi susikurti ne kituose kraštuose, ne tolimoje ateityje, bet čia ir dabar.

Esu įsitikinęs, kad:

 • Lietuva bus doresnė, kai žmonės turės sąžiningą ir jiems dirbti pasirengusią valdžią;
 • Lietuva bus padoresnė, kai valstybės pareigūnai ir tarnautojai elgsis garbingai, nesavanaudiškai ir nepriekaištingai;
 • Lietuva bus stipresnė, kai bus moraliai stipri visuomenė ir stiprios jos šeimos, kai gyvenimo kultūra laimės prieš girtuoklysčių, smurto ir mirties kultūrą;
 • Lietuva bus teisingesnė, kai žmonės patirs, kad Lietuvoje teisingumas yra visiems vienodas;
 • Lietuva bus tvarkingesnė, kai visiems rūpės ir bus vienoda demokratinė tvarka;
 • Lietuva bus gražesnė, kai neteršime jos gamtos ir viešojo gyvenimo erdvės, negriausime kultūros paveldo ir visos aplinkos, o kasdien Lietuvą gražinsime darbais.

Darbų kryptys ir sritys, kurioms dirbdamas Marijampolės miesto atstovu Seime žadu skirti didžiausią dėmesį ir laiką

 • Ypatingą dėmesį skirsiu švietimui, kultūrai, jaunimui ir sportui.
 • Visos švietimo sistemos pagrindus deda bendrojo lavinimo mokykla, kuri dalyvauja kuriant būsimąjį Lietuvos pilietį. Ji turi ne tik suteikti šiuolaikiniam visapusiškam išsilavinimui būtinas žinias bei gyvenimui reikalingus įgūdžius, bet ir ugdyti vertybiškai orientuotą mokinio asmenybę, prisidėti prie moralinio visuomenės atsinaujinimo. Ieškosiu galimybių gabiems Marijampolės vaikams daugiau dalyvauti įvairiuose projektuose.
 • Pažangos mokykloje pasiekti nepavyks, jei pirmiau nebus atlikti svarbūs žingsniai atkuriant mokytojo profesijos prestižą. Skatinsiu priimti sprendimus, kurie gerintų mokytojų darbo sąlygas, autoritetą ir profesijos prestižą.
 • Remsiu ekonominių, finansinių ir socialinių priemonių, kurios stiprins šeimos instituciją, įstatymus.
 • Skatinsiu bendruomenes ir padėsiu Bažnyčiai. Manau, kad Bažnyčia yra svarbi ne tik kaip krikščioniškojo tikėjimo ir pamatinių krikščioniškųjų vertybių skleidėja bei puoselėtoja, bet ir kaip labai stipri bendruomeniškoji institucija. Skatinsiu, remiantis geriausiais europietiškais (katalikiškų kraštų) pavyzdžiais, parengti finansinės paramos teikimo modelį religinių bendruomenių veiklai finansuoti.
 • Kultūra formuoja žmonių elgseną, žmonių tarpusavio santykius, idėjas ir pažiūras. Kultūra yra valstybę ir jos piliečius vienijanti jėga, akumuliuojanti pastangas kurti pilietinę visuomenę, siekti tiesos ir gėrio, kurti grožį. Šiandien reikia ypač atkakliai ir kūrybiškai ginti tautinės kultūros vertybes, kuriomis grindžiama tautinė tapatybė, nes pasauliui globalėjant kultūrų konkurencija ir tapatybę ardantieji procesai pasaulyje taip pat didėja. Todėl būtina kultūrai užtikrinti žymiai didesnį finansavimą, didinti investicijas į kultūros plėtrą, į naujos kultūros infrastruktūros radimąsi.
 • Lietuvos ilgalaikis strateginis tikslas – kompleksiškai integruoti Lietuvos energetikos sektorius į Europos Sąjungos energetikos sistemas ir Europos rinką. Artimiausio laikotarpio strateginis  uždavinys – privalome mobilizuoti visus galimus vidinius resursus, rinkos mechanizmus ir jos reguliavimo priemones energijos brangimo pasekmėms švelninti. Pritarsiu įstatymo pataisų, užtikrinančių vartotojų teisių ir viešųjų interesų apsaugą nuo nepagrįsto energijos kainų didinimo, priėmimą.
 • Svarbu apgalvotai stabdyti ūkio ir socialinę krizę, didinti mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimo efektyvumą, užtikrinti stabilų ekonomikos ir nacionalinio konkurencingumo augimą. Remsiu iniciatyvas lengviau steigti smulkųjį verslą, kuriantį darbo vietas.
 • Būtina įveikti socialinę atskirtį, užtikrinti visų visuomenės sluoksnių ir grupių tolygų proporcingą dalyvavimą naudojantis didėjančios bendrosios gerovės rezultatais.
 • Manau, svarbu sukurti į pacientą orientuotą, nebiurokratišką, pacientui draugišką ir jo teises gerbiančią Lietuvos sveikatos sistemą. Sveikatos apsaugos politikoje žymiai didesnį dėmesį skirsiu visuomenės sveikatinimui.
 • Vietos savivaldą laikau bendruomenės demokratiško tvarkymosi pagrindu ir sieksiu jos teisių išplėtimo. Kai bus sutarta dėl vietos savivaldos institucinio valdymo modelio, pritarsiu įteisinti tiesioginius merų rinkimus. Inicijuosiu įstatymus, tobulinančius seniūnijų ir seniūnų atliekamų funkcijų reglamentavimą, suteikiant seniūnui didesnius įgaliojimus spręsti bendruomenei aktualius klausimus.
 • Pritarsiu sprendimams, kurie efektyvintų valstybės valdymą  ir suintensyvintų kovą su korupcija.
 • Sieksiu efektyviau įgyvendinti regioninę politiką, pritraukti į Marijampolę kuo daugiau investicijų ir taip kurti darbo vietas. Bendradarbiausiu su savivaldybės politikais.
 • Svarbiu uždaviniu  laikau Lietuvos geležinkelių sujungimą su Europos šalimis europinio pločio vėže ir europinių standartų paslaugų tinklu. Remsiu geležinkelio linijos Lenkijos-Lietuvos siena – Kaunas modernizavimą pagal europinius standartus.
 • Marijampolės miestą būtina paversti moderniu Lietuvos ūkio, verslo ir kultūros centru, o jų žmonių gyvenimą padaryti kokybišką, turtingą ir saugų.

Kandidatas į LR Seimą Valdas Pilecka