X
Menu

Lietuvis kunigas Juozas Montvila – mūsų tautos pasididžiavimas ir pavyzdys…

Liepos 22 d. 12 val. kviečiame į Liubavo parapijos šventę – Škaplierinės atlaidus ir koplytstulpio, skirto kunigui Juozui Montvilai atminti, šventinimą. Renginio programa:

  • 12.00 val. – Šv. Mišios ir Škaplierinės (Karmelio kalno Švč. M. Marijos) atlaidai – Liubavo Švč. Trejybės bažnyčioje; giedos Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažosios bazilikos sumos choras, vargonininkė A.Sakalauskienė.
  • 13.15 val. – iškilminga eisena prie senosios bažnyčios pamatų.
  • 13.30 val. – koplytstulpio, skirto kunigui Juozui Montvilai atminti, šventinimas; giminių, kraštiečių, svečių pasisakymai; renginį ves V.Mickuvienė, dainuos Vilkaviškio senjorų ansamblis „Rudenėlis“. (daugiau…)

Kun. A. Kanapka: Šūkis „Nugalėk blogį gerumu“ – startas teisingam veikimui

Nugalėk blogį gerumu“ — skelbia ant Lietuvos bažnyčių fasadų iškabinti plakatai. Iš karto po to, kai Lietuvos Vyskupų Konferencija paskelbė šiuos metus Pal. J. Matulaičio metais kirbėjo mintis, kad reikėtų įdėmiau susipažinti su pal. J. Matulaičio veikla, rašytiniu palikimu, asmenybe. Labai nustebau, kai Skardupių klebonas kun. Algirdas Kanapka bemaž atsitiktinai prasitarė, kad rengiamasi statyti šiai iškiliai asmenybei paminklą… Skardupiuose. Tai tapo puikia proga susitikti ir pasikalbėti apie pal. J. Matulaitį kiek išsamiau. Šio pokalbio pagrindines mintis tad ir siūlome mieliems skaitytojams. Bendravo „Bernardinai.lt“ bendradarbis Valdas Kilpys. (daugiau…)

Su Šv.Velykom

Mielieji,

Tegul Kristaus prisikėlimo šviesa aplanko visų Jūsų namus.
Tegul Velykų džiaugsmas ir palaima lydi Jūsų žingsnius visus.
Su Šv. Velykom!

Valdas Pileckas
TS – LKD Marijampolės skyriaus pirmininkas

Didžiojo Tridienio pradžia: ketvirtadienis

Jėzus Kristus įžengė į savo kančią su mokiniais sėsdamas prie Paskutinės vakarienės stalo žydų Velykų švenčių išvakarėse, kurių metu valgomas paaukotas avinėlis ir atmenamas stebuklingas išvadavimas iš Egipto nelaisvės. Viešpats Jėzus – tikrasis Velykų Avinėlis, paaukotas už mūsų nuodėmes, įsteigė naują Sandorą laužomos duonos ir geriamos taurės, perkeistų į jo Kūną ir Kraują, ženklų pavidalu.

Didžiojo ketvirtadienio ryte švenčiamos Krizmos Mišios, jomis baigiasi gavėnia; o vakare aukojamos Paskutinės Vakarienės Mišios, prisimenant Eucharistijos įsteigimą. Apie jų liturgiją ir simboliką pasakoja kun. Eitvydas Merkys, Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios kunigas. (daugiau…)

Kun. Eitvydas Merkys. Verbų, arba Viešpaties Kančios, sekmadienis

Didžioji savaitė – tai krikščioniško gyvenimo centras, tai laikas, kurį kiekvienas tikintysis raginamas išgyventi intensyviai, maldoje ir tyloje apmąstydamas Viešpaties Kančią, Mirtį ir Prisikėlimą. Apie šios savaitės liturgiją, tradicijas ir prasmę pasakoja kun. Eitvydas Merkys, Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios kunigas. Šiandien siūlome jo mintis apie Viešpaties Kančios, arba Verbų sekmadienį, kuriuo Bažnyčia įžengia į Didžiąją savaitę.

Jau II amžiaus pabaigoje pradžioje krikščionys tikrai šventė Velykas. Tai matome pagal tikrus istorinius liudijimus, mus pasiekusius iš to laikotarpio. Šiuose įrašuose klausiama popiežiaus Viktoro, kada Velykas reikėtų švęsti, kaip jas apskaičiuoti, kadangi Rytų Bažnyčia vienaip apskaičiuodavo Velykų laiką, o Romos Bažnyčios tradicija buvo kitokia. (daugiau…)

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Laimingas avantiūristas

Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus pranešimas LR Seime, konferencijoje-minėjime „Tiesos žodis – kelias į laisvę: 1972–1988“, minint „LKB kronikos“ leidimo pradžios 40-metį (2012 03 16)

1983 m. lapkritį kasdien mane kviesdavo į tardytojo kabinetą, kur skaičiau savo baudžiamosios bylos tomus. Priešais mane sėdėjęs KGB kapitonas R. Rainys įrišinėjo šios bylos tomus ir retkarčiais persimesdavome vienu kitu žodžiu. Kartą jis mane pavadino laimingu avantiūristu. Į mano klausimą, kodėl vadina avantiūristu, atsakė, kad aš geriau žinąs, ką veikiau iki suėmimo; į antrąjį klausimą atsakė, kad buvau laimingas, nes turėjau labai ištikimų pagalbininkų – jeigu ne jie, seniai būtų nuteisę. (daugiau…)

Arkiv. Sigitas Tamkevičius. Gavėnios žingsniai

Laikas nuo Pelenų trečiadienio iki Didžiojo šeštadienio kiekvieno tikinčiojo žmogaus gyvenime yra labai svarbus. Jį būtų galima pavadinti intensyvios terapijos metu, kai siekiama nugalėti ligą. Blogiausia, kas nutinka žmogų, – ne fizinė liga, bet serganti jo dvasia, kai žmogus pameta Dievo kelią ir klaidingai suprastos laimės vedamas eina nuodėmės keliu. Tokia kelionė neišvengiamai baigiasi pralaimėjimu.

Senojo Testamento istorija pasakoja apie tvaną, pražudžiusį nuodėmės keliu ėjusius žmones. Išliko tik Nojaus šeima, kuri ištikimai laikėsi Dievo kelio. Vaivorykštė po tvano tapo Dievo pažado ženklu, kad tarp jo ir žmogaus būsianti taika. (daugiau…)

Paroda “M. Valančiaus blaivystės sąjūdis”

Marijampolės vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdis kviečia į pirmą kartą Marijampolėje Žemaičių vyskupystės muziejaus kilnojamąją parodą – kolekciją, kuri veikia Marijampolės P. Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje iki 2012 m. vasario 28 dienos.

Įėjimas nemokamas